Assortiment
logo

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webwinkel Rutten Elektroshop
Versie geldig vanaf september 20151. Algemeen 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Rutten Elektroshop en op alle door Rutten Elektroshop op afstand (online) aangegane overeenkomsten tussen ondernemer en consument. Op verzoek krijgt de consument een schriftelijk exemplaar.
2. Voor het plaatsen van een bestelling wordt de tekst van de leverings- en betalingsvoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en door het plaatsen van een bestelling geeft de consument  aan dat deze hiermee akkoord gaat. De consument aanvaardt deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
3. Rutten Elektroshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Rutten Elektroshop erkend.
5. Onder  “Consument” of "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Rutten Elektroshop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
6. Rutten Elektroshop is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper. 


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders inde aanbieding is vermeld.
3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door een koper, behoudt Rutten Elektroshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
4. Mondelinge toezeggingen verbinden Rutten Elektroshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5. Aanbiedingen van Rutten Elektroshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
8. Een aanbod wordt door de consument aanvaard door het invoeren van de desbetreffende “data”op het bestelformulier en het verzenden via de elektronische weg aan Rutten Elektroshop.
9. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de consument via elektronisch weg het aanbod heeft aanvaard en een order plaatst en deze door Rutten Elektroshop is bevestigd door het sturen van een orderbevestiging naar het door de consument verstrekte e-mail adres.
10. Consument en Rutten Elektroshop komen uitdrukkelijk over een dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand is gekomen, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.8 en 2.9 is voldaan.

3. Prijzen bezorg- en verzendkosten

1. Prijzen kunnen tussentijds verhoogd worden door o.a. wettelijke maatregelen en/of prijsverhoging van de fabrikant.
2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders vermeld.
3. De consument is de prijs verschuldigd die Rutten Elektroshop in haar bevestiging conform artikel 2.9 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Rutten Elektroshop worden gecorrigeerd
4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het totaalbedrag danwel formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld, tenzij het zwaardere goederen betreft, waar de consument dan een apart bedrag berekent krijgt.


4. Ruilen en herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument De consument/ afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen een termijn van 8 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Rutten Elektroshop middels een daarvoor bestemd formulier. Uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van een RMA nummer dient de consument/afnemer de goederen retour gestuurd te hebben. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Wanneer de afnemer/consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Rutten Elektroshop heeft teruggezonden, is de koop een feit.
2. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele staat verkerend, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke instructies. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en het risico van terugzending geheel voor zijn rekening.
4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit gehele bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Hier van uitgesloten zijn verzend- en bezorgkosten van Rutten Elektroshop en/of koper.
5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
Verbruiksartikelen of artikelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals lampen, batterijen, losse componenten, gereedschappen, afgeknipte kabel, speciaal voor u bestelde artikelen, e.d.) zijn van retourname uitgesloten.

5. Levering en levertijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Rutten Elektroshop streeft er naar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst binnen vijf werkdagen te verzenden.
2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
3. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Rutten Elektroshop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
4. Aan de leveringsplicht van Rutten Elektroshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Rutten Elektroshop geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder  tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


6. Betaling

1. Bestellingen via de internetsite van Rutten Elektroshop worden voor af betaald door middel van Ideal of door middel van een overboeking.
2. Rutten Elektroshop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
3. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan.
4. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
In geval van niet-tijdige betaling is Rutten Elektroshop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument/koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 


7. Garantie & aansprakelijkheid en klachten

1. Voor door Rutten Elektroshop geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Rutten Elektroshop  garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Rutten Elektroshop vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie. 
2. De aansprakelijkheid van Rutten Elektroshop is, onverminderd het bepaalde in artikel 7.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
3. Rutten Elektroshop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
4. Rutten Elektroshop is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
5. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Rutten Elektroshop) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden middels een daar voor bestemd formulier op de website. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk binnen 8 dagen aan Rutten Elektroshop worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in originele staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen
6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Rutten Elektroshop of de fabrikant zijn verricht; 
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 
7. De consument/koper is gehouden Rutten Elektroshop te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Rutten Elektroshop mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
8. Het is mogelijk dat Rutten Elektroshop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Rutten Elektroshop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 


8. Overmacht

1. In geval van overmacht is Rutten Elektroshop niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument/koper na te komen. Respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument/koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, ziekte van personeel, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite


9. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Rutten Elektroshop is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 


10. Persoonsgegevens 

1. Rutten Elektroshop neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. .
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Rutten Elektroshop of overeenkomsten gesloten met Rutten Elektroshop worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 


12. Identiteit Ondernemer

Rutten Elektroshop is een onderdeel van Elektroshop Cuijk VOF gevestigd te Cuijk.
Vestigings & Bezoek adres: Molenstraat 46, 5431 BX  Cuijk
Telefoon nummer: +31(0)485 - 35 03 63
e-mail: info@ruttenelektroshop.nl
KvK: Eindhoven 62925059
BTW – identificatie nummer: NL855017120B01